budynek Textilimpex
budynek Textilimpex
ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA
90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25
TEL/FAX 42 637 77 24, 42 636 79 06 e-mail: ztk@ztkig.pl
REGON 471683422 NIP 7251656807 KRS 0000128771
STRONA IZBY GOSPODARCZEJ: ztkwpolsceig.ugu.pl

INFORMACJA O ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza jest izbą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 579), zwanej dalej ustawą o izbach gospodarczych, a zatem jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, zwany dalej ZTK w Polsce IG, ZTK, Izbą lub Izbą Gospodarczą, został zawiązany na mocy uchwały nr 1 Zjazdu Założycieli z dnia 10.01.1998 r., zaś zarejestrowany w rejestrze izb gospodarczych postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi Sąd Gospodarczy XXI Wydział Gospodarczy- rejestrowy z dnia 26.01.1998 r. sygn. .akt Ig. 6/97 i z tą też datą został utworzony jako osoba prawna.

W chwili obecnej Izba Gospodarcza zrzesza 75 członków rekrutujących się spośród przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych (§ 1 Statutu Izby Gospodarczej).

Członkowie Izby Gospodarczej świadczą usługi telekomunikacyjne w zakresie: rozprowadzania i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, zapewniania dostępu do sieci Internet, świadczenia usług telefonicznych.

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza poza reprezentowaniem interesów gospodarczych swoich członków, wobec tak organów władzy i administracji publicznej, jak i wobec innych podmiotów prawa, w tym wobec organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz nadawców nierzadko biorąc aktywny udział w negocjowaniu i ustalaniu treści umów wiążących członków Izby Gospodarczej z tymi organizacjami (art. 2 ustawy o izbach gospodarczych w zw. z § 3 kreska nr 1 Statutu Izby Gospodarczej), realizuje także inne cele określone ustawą konstytuującą funkcjonowanie izb gospodarczych, a mianowicie:

a/ kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (art. 3 ustawy o izbach gospodarczych),

b/wyraża opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie(art. 4 ust. 1 ustawy o izbach gospodarczych),

c/dokonuje ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy o izbach gospodarczych),

d/przyczynia się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspiera inicjatywy gospodarcze członków (art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o izbach gospodarczych),

e/deleguje swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej (art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o izbach gospodarczych),

f/uczestniczy na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków (art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy o izbach gospodarczych),

g/wydaje opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej (art. 5 ust. 2 pkt. 5 ustawy o izbach gospodarczych),

h/ informuje o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyraża opinie o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby Gospodarczej (art. 5 ust. 2 pkt. 6 ustawy o izbach gospodarczych),

i/ uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, postepowaniach, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w sprawach, w których dopuszczalny jest udział Izby Gospodarczej jako organizacji społecznej na prawach strony, w których stroną jest członek Izby Gospodarczej, w związku z realizacją zadania ochrony praw swoich członków (§ 4 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 2 w zw. z § 3 kreska nr 1 Statutu Izby),

j/ dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i korzystania z sieci telewizji kablowych, w tym rozwoju techniki przekazu kablowego, oraz rozwoju usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych oraz możliwości jak najwszechstronniejszego korzystania z tych usług (§ 4 ust. 1 i ust. 11 Statutu izby Gospodarczej),

k/ realizuje inne zadania precyzyjnie określone w § 3 i w § 4 Statutu Izby Gospodarczej.

W ramach realizacji powinności reprezentowania interesów swoich członków Izba współpracuje głównie z Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a w szczególności z jej Przewodniczącym.

Na wniosek wymienionych powyżej organów niejednokrotnie Izba Gospodarcza opiniowała projekty aktów prawnych oraz projekty rozwiązań prawnych zarówno z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, telekomunikacji, radiofonii i telewizji, jak i z zakresu innych dziedzin prawa mających bezpośredni lub co najmniej pośredni wpływ na funkcjonowanie sektora telekomunikacyjnego (przykładowo wskazując- prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo konkurencji, przepisy o ochronie praw konsumentów, przepisy o ochronie danych osobowych).

Nasza Izba Gospodarcza jest także członkiem Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców uczestnicząc poprzez swoich przedstawicieli tak w posiedzeniach ogólnych Rady Przedsiębiorców, jak i w kilku zespołach roboczych Rady Przedsiębiorców.

Celem pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej funkcjonowania branży telekomunikacyjnej, jak i wiedzy o obowiązującym prawie związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rynku Izba Gospodarcza przesyła swoim członkom komunikaty prawne poświęcone zmieniającym się przepisom prawa, co jest szczególnie istotne w okresie obowiązywania stanu epidemii, jak i komunikaty ogólne dotyczące najczęściej zagadnień technicznych z zakresu telekomunikacji.

Izba Gospodarcza przesyła także swoim członkom uzyskiwane od swoich partnerów szczegółowe opracowania dotyczące problematyki telekomunikacyjnej oraz problematyki z zakresu ochrony danych osobowych.

Ponadto Izba Gospodarcza organizuje co najmniej dwie wyjazdowe konferencje szkoleniowe w skali roku(wyjątkiem jest rok 2020, w którym ze względu na epidemię COVID-19 nie było możliwe zorganizowanie konferencji szkoleniowych), jak i szkolenia organizowane ad hoc w Łodzi celem przybliżenia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym najważniejszych zagadnień prawnych i technicznych związanych z ich funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym.

Tak w konferencjach szkoleniowych, jak i w szkoleniach organizowanych ad hoc Izba zapewnia udział wybitnych przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej, specjalistów oraz fachowców z zakresu prawa, zarzadzania i marketingu, telekomunikacji, finansów i ekonomii, ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków publicznych oraz wielu innych dziedzin niezwykle ważkich i istotnych w funkcjonowaniu branży telekomunikacyjnej.

Należy także wspomnieć o ścisłej współpracy naszej Izby Gospodarczej z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, tak z izbami gospodarczymi, jak i ze związkami pracodawców, co nabiera szczególnego wydźwięku w przypadku prowadzenia działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań prawnych korzystnych dla całej branży telekomunikacyjnej.

Izba w swojej działalności podejmuje usilne starania o jak najszersze zaspakajanie potrzeb swoich członków oraz o zapewnienie należytej ochrony ich praw, co czyni tak poprzez przedstawianie swoich opinii o obowiązującym prawie oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych, jak i poprzez uczestnictwo w postępowaniach sadowych, administracyjnych i podatkowych, w których może uczestniczyć w świetle obowiązującego prawa, a także poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej pozwalającej na podniesienie poziomu wiedzy swoich członków o ich prawach i powinnościach związanych z ich funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym oraz o rozwiązaniach technicznych wdrażanych względnie obowiązujących w sektorze telekomunikacyjnym..

Izba nie tylko uczestniczy, gdy jest to możliwe, w negocjowaniu przez jej członków umów z nadawcami czy też organizacjami zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, ale także udziela poradnictwa prawnego, finansowo- ekonomicznego, z zakresu ochrony danych osobowych oraz pozyskiwania środków publicznych w konkretnych przypadkach reagując na konkretne wystąpienia swoich członków.

Izba Gospodarcza umożliwia także swoim członkom nawiązanie współpracy z innymi przedstawicielami branży telekomunikacyjnej(producentami i dystrybutorami sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, nadawcami programów, innymi operatorami telewizji kablowej, telefonii, podmiotami realizującymi dostęp do sieci Internet), ale także umożliwia kontakt z fachowcami z zakresu prawa, finansów i ekonomii, ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków publicznych w konkretnych przypadkach wymagających zapewnienia fachowej obsługi konkretnej sprawy swojego członka.

Członkowie Izby Gospodarczej dzięki powołaniu do życia w 1998 roku Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza mogą czuć się pewniej w obrocie prawnym i gospodarczym wiedząc, że w każdej sytuacji tego wymagającej mogą liczyć na realną pomoc Izby Gospodarczej, w której są zrzeszeni.

W przypadku zatem zainteresowania wstąpieniem do struktur organizacyjnych Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza prosimy o skontaktowanie się z naszą Izbą Gospodarczą pod wskazanymi powyżej danymi kontaktowymi, pod którymi uzyskacie Państwo pełną informację i komplet dokumentów pozwalających na przystąpienie do naszej Izby Gospodarczej.