ztk@ztkig.pl +48 606 368 161

Tekst jednolity Statutu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z siedzibą w Łodzi zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS0000128771 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 7 kwietnia 2022 r. obejmujący: • Statut uchwalony uchwałą nr 2 Zjazdu Założycieli Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z dnia 10.01.1998 r. wpisany do rejestru izb gospodarczych postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi Sąd Gospodarczy XXI Wydział Gospodarczy- Rejestrowy z dnia 26.01.1998 r. sygn. akt leg. 6/97

 • zmiany do Statutu wprowadzone uchwałą nr 6 z dnia 29.09.2000 r. Walnego Zgromadzenia Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy- Rejestrowy z dnia 30.11.2000 r. sygn. akt Ig. 3/00/2

 • zmiany do Statutu wprowadzone uchwałą nr 10 z dnia 13.06.2003 r. Walnego Zgromadzenia Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja z dnia 6.11.2003 r. sygn. akt LD XX NS-REJ.KRS/9847/3/547

 • zmiany do Statutu wprowadzone uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z dnia 19.04.2006 r. zarejestrowane postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23.06.2006 r. sygn. akt LD.XX.NS-REJ.KRS/009967/06/299. a uzupełnione postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.07.2006 r. sygn. akt LD.XX.NS-REJ.KRS/017056/06/533

 • zmiany do Statutu wprowadzone uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza z dnia 7.04.2022 r.
 • STATUT ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE - IZBY GOSPODARCZEJ

  ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  • 1. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą lub Izbą Gospodarczą. jest dobrowolnym zrzeszeniem operatorów sieci telewizji kablowych oraz podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych
  • 2. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza będący izbą gospodarczą posiada osobowość prawną.
  • 3. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.), zwanej dalej Konstytucją RP, ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 579), innych właściwych źródeł powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej określonych w art. 87 Konstytucji RP, niniejszego Statutu Izby Gospodarczej oraz uchwał właściwych organów Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza podjętych w ramach przysługujących im kompetencji."

  § 2

  • Siedzibą Izby Gospodarczej jest miasto Łódź, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  § 3

  Celem Izby Gospodarczej jest:
 • reprezentowanie interesów członków;
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju i korzystania z telewizji kablowej;
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
 • promocja kultury polskiej;
 • wspieranie i inspirowanie inicjatyw tworzenia społeczeństwa informacyjnego w kraju;
 • tworzenie optymalnych warunków: rozwoju usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych oraz możliwości jak najpowszechniejszego korzystania z tych usług
 • § 4

  Izba realizuje swoje cele poprzez:
  1. zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i korzystania z sieci telewizji kablowych a w tym rozwoju techniki przekazu kablowego;
    1 1zapewnienie optymalnych warunków: rozwoju usług świadczonych w sieciach telekomunikacyjnych oraz możliwości jak najwszechstronniejszego korzystania z tych usług;
  2. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony praw i interesów członków Izby;
  3. ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń członków Izby oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie eksploatacji sieci telekomunikacyjnych, w tym także sieci telewizyjnych;
  4. koordynację działań członków;
  5. ochronę praw członków;
  6. organizowanie wymiany pomiędzy członkami własnych programów telewizyjnych;
  7. organizowanie wspólnych dla członków Izby przedsięwzięć w celu wspierania działalności gospodarczej członków Izby;
  8. organizowanie działalności szkoleniowej dla członków Izby;
  9. stworzenie Sądu Arbitrażowego obsługującego tak członków Izby jak i inne zainteresowane tą usługą podmioty;
  10. informowanie członków o warunkach i perspektywach rozwoju telewizji kablowych w Polsce i zagranicą;
   • 10 1 informowanie członków o warunkach i perspektywach rozwoju w kraju i poza jego granicami świadczenia usług w sieciach telekomunikacyjnych;
  11. inspirowanie i prowadzenie różnych form oddziaływania na podniesienie poziomu artystycznego i atrakcyjności nadawanych programów;
  12. współpracę z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, innymi;
  13. przystępowanie do istniejących oraz tworzenie nowych organizacji: społecznych i gospodarczych;

  ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 5

  1. Członkiem Izby może zostać każdy operator sieci telewizji kablowej działający zgodnie z obowiązującym prawem, który poprzez złożenie pisemnej deklaracji, zaakceptuje statut Izby.
  2. Członkiem Izby może zostać także każdy podmiot prowadzący działalność związaną z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnych i akceptujący, poprzez złożenie pisemnej deklaracji, Statut Izby.
  3. Członkostwo nabywa się na podstawie uchwały Zarządu.

  § 6

  Członek ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Izby;
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Izby;
  4. korzystać z pomocy Izby.

  § 7

  Do obowiązków członka należy:
  1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Izby;
  2. regularne opłacanie składek członkowskich;
  3. uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia

  § 8

  1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
   1.1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
   1.2. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez co najmniej trzy okresy płatności określone przez Walne Zgromadzenie;
   1.3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, Regulaminów, uchwał władz Izby lub działania na szkodę Izby;
   1.4. wwykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Izby, ustania bytu prawnego podmiotu prawa z przyczyn przewidzianych prawem innych niż śmierć osoby fizycznej lub wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia, wykluczenia lub nie przyjęcia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania tejże uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest przez najbliższe Walne Zgromadzenie, którego uchwała jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ IV. WŁADZE IZBY

  § 9

  1. Władzami Izby są:
    1.1 Walne Zgromadzenie;
    1.2 Zarząd;
    1.3 Komisja Rewizyjna

  § 10

  Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych podczas obrad z zastrzeżeniem § 19. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach zgłoszonych w rozesłanym członkom porządku obrad. Każdy członek ma jeden głos. Do ważności obrad Walnego Zgromadzenia niezbędne jest wysłanie do wszystkich członków Izby na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia listów poleconych zawierających pisemne zaproszenie na Walne Zgromadzenie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia oraz proponowanego porządku obrad, a w przypadku wprowadzania zmian do Statutu Izby, także treść proponowanych zmian statutowych. Na 15 dni przed terminem odbycia corocznego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłożone do wglądu dla członków w lokalu Izby w godzinach jej pracy od godziny 9.00 do godziny 17.00 będą następujące dokumenty: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Izby, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a w przypadku, gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) będzie rozpoznanie odwołania od uchwały Zarządu także zaskarżona uchwała Zarządu oraz wniesione od tej uchwały odwołanie.

  § 11

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. W przypadku braku Zarządu Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
  2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy
    2.1 uchwalanie głównych kierunków działalności Izby;
    2.2 podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu;
    2.3 wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
    2.4 ustalanie wysokości składek członkowskich, okresów ich wpłaty;
    2.5 podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Izby;
    2.6 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
    2.7 zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych;
    2.8 (skreślony)
    2.9 uchwalanie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
    2.10 uchwalanie trybu udzielania zwolnień ze składek członkowskich;
    2.11 (skreślony)
    2.12 odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym;
    2.13 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu lub zasad zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnioną przez nich funkcją.

  § 12

  Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie /tzw. nadzwyczajne/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/5 członków Izby. Żądanie powinno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania, zgodnie z paragrafem 10.

  § 13

  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Osoby fizyczne nie będące członkiem Izby, a wskazane pisemnie przez 1/5 członków Izby, mają bierne prawo wyborcze do Zarządu Izby. Wskazane osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
   1 1 Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. W skład organu Izby wchodzi zgłoszony kandydat, który uzyskał ponad 50 % ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 1.2
   1 2 W przypadku, gdy większość głosów określoną w ust. 11 zdanie 2 uzyska większa liczba kandydatów niż liczebność danego organu określona wcześniejszą uchwałą Walnego przeprowadza się głosowanie uzupełniające z udziałem wszystkich kandydatów, którzy uzyskali większość ponad 50 % ważnie oddanych głosów. Kolejne tury wyborów danego organu odbywają się z udziałem kandydatów, którzy uzyskali ponad 50 % ważnie oddanych głosów, z tym, że w każdej kolejnej turze wyborów odpada kandydat, który nie uzyskał ponad 50 % ważnie oddanych głosów, a w przypadku braku takiego kandydata odpada ten kandydat uzyskujący ponad 50 % głosów, który uzyskał najmniejszą ilość głosów w poprzedniej turze wyborów. Wybór pełnego składu organu Izby kończy się z momentem wyboru takiej ilości kandydatów uzyskujących ponad 50 % ważnie oddanych głosów, która została określona w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ustalenia liczebności danego organu Izby.
  2. W przypadku zmniejszenia się stanu liczebnego organu (Zarząd, Komisja Rewizyjna) do 50%, Zarząd lub w jego braku Komisja Rewizyjna zwołują Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
  3. (skreślony)
  4. (skreślony)
  5. Pierwsze po wyborach posiedzenie Zarządu celem jego ukonstytuowania zwołuje i prowadzi Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia.

  § 14

  Zarząd Izby składa się z nie mniej niż trzech osób, z zastrzeżeniem regulacji § 11 ust. 2 podust.2.9 Statutu Izby. W skład Zarządu Izby wchodzą wyłącznie Prezes Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach członków Zarządu przeprowadzonych przez Walne Zgromadzenie ze swojego grona wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa i Zastępców Prezesa. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Zarządu dojdzie do uzupełnienia składu Zarządu w wyniku przeprowadzenia przez Walne Zgromadzenie wyborów uzupełniających lub też Prezes Zarządu zaprzestanie pełnienia funkcji Prezesa, wówczas Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym po wyborach uzupełniających skład Zarządu przeprowadzonych przez Walne Zgromadzenie lub po zaprzestaniu pełnienia przez Prezesa funkcji Prezesa Zarządu dokona w głosowaniu tajnym- zależnie od zaistniałej sytuacji prawnej- wyboru Zastępcy Prezesa lub wyboru Zastępców Prezesa lub wyboru Prezesa Zarządu.

  § 15

  Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Izby;
  2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  3. uchwalanie planów działalności Izby;
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności;
  5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
  6. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
  7. przyjmowanie i ewidencjonowanie składek członkowskich;
  8. składanie oświadczeń woli o przyjęciu darowizny lub spadku oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia dochodów Izbie;
  9. rozpatrywanie lub załatwianie spraw, a także podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów Izby lub osób w Izbie działających (domniemanie kompetencji na rzecz Zarządu Izby).

  § 151

  Prezes Zarządu pełni wobec pracowników Izby kompetencje pracodawcy w rozumieniu art. 3 1 k. p.

  § 15 2

  W stosunkach prawnych i faktycznych oraz w sporach Izbę wobec Zarządu lub wobec poszczególnych członków Zarządu reprezentuje Komisja Rewizyjna działająca przez dwóch członków Komisji ustalonych w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym.

  § 153

  Szczegółowe zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu, wykonywania obowiązków przez członków Zarządu, podziału kompetencji między członkami Zarządu, podejmowania uchwał oraz inne kwestie związane z funkcjonowaniem Zarządu Izby określa regulamin Zarządu uchwalony przez właściwy organ Izby, który jest uprawniony także do wprowadzania zmian do tego regulaminu.

  § 16

  1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech osób, którzy spośród siebie wybierają w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. Pierwsze po wyborach posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   2.1 bieżąca kontrola działalności Izby pod względem zgodności z prawem i statutem;
   2.2 kontrola działalności finansowej i gospodarczej Izby pod kątem przestrzegania zasad racjonalnej gospodarki i dyscypliny budżetowej;
   2.3 występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
   2.4 wnioskowanie o zwołanie i zwoływanie w razie potrzeby Walnego Zgromadzenia;
   2.5 składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności;
   2.6 występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  4. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów.

  ROZDZIAŁ V. Majątek Izby

  § 17

  Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  Na fundusze składają się w szczególności:
  1. wpływy ze składek członkowskich;
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
  3. wpływy z działalności statutowej;
  4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  § 18

  1. Do reprezentowania Izby na zewnątrz oraz oświadczania woli w imieniu Izby upoważnionym jest prezes a w przypadku jego nieobecności pełniący jego obowiązki wiceprezes i członek Zarządu pisemnie upoważniony przez Zarząd.
  2. Do zaciągania zobowiązań finansowych Izby oraz rozporządzania jej majątkiem wymagane jest pod rygorem nieważności zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

  ROZDZIAŁ VI. Majątek Izby Rozwiązanie Izby

  § 19

  Uchwałę w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby. W przypadku rozwiązania Izby, Walne Zgromadzenia zdecyduje o przeznaczeniu majątku Izby i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Izby.  Łódź, dnia 7 kwietnia 2022 roku.