ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA
90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25
TEL/FAX 42 637 77 24, 42 636 79 06
REGON 471683422 NIP 7251656807 KRS 0000128771
e-mail: ztk@ztkig.pl


L. dz. 01/08/20/PR
Kraków, 17.08.2020 r.

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce izba Gospodarcza z adresem: 90-113 łódź ul. Traugutta 25 zawiadamiam Państwa jako członka Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, iż na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Izby Gospodarczej uchwałami: nr 3 z dnia 27.02.2020 r., nr 5 z dnia 1.04.2020 r. (podjęta w trybie obiegowym), nr 7 z dnia 31 maja 2020 r. (podjęta w trybie obiegowym) Zarząd Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza postanowił zwołać sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza na dzień 17 września 2020 (czwartek) godzina 10.00 w budynku TEXTILIMPEXU pod adresem: 90-113 Łódź ul. Traugutta 25 w dużej sali konferencyjnej na parterze z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, czterech Asesorów.
 3. Informacja Przewodniczącego Zgromadzenia o liczbie wydanych mandatów oraz stwierdzenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz władności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i prawnie skutecznych uchwał.
 4. Odczytanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w okresie czasu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Izby w okresie czasu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Odczytanie sprawozdania finansowego Izby za rok 2019.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Izby za rok 2019.
 10. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji w roku 2019 .
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji w roku 2019.
 12. Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie władności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i prawnie skutecznych uchwał.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w okresie czasu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu Izby w roku 2019.
 17. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających jednego członka Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej; podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru jednego członka Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej.
 18. Informacja Przewodniczącego obrad o wynikach głosowania w wyborach uzupełniających jednego członka Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej.
 19. Dyskusja poświęcona głównym kierunkom działalności Izby w okresie czasu do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w roku 2021.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia głównych kierunków działalności Izby w okresie czasu do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w roku 2021.
 21. Informacja Prezydium Walnego Zgromadzenia o treści zgłoszonych w trakcie obrad wniosków.
 22. Dyskusja poświęcona zgłoszonym wnioskom w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 23. Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 24. Sprawozdanie Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia dotyczące podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Izby Gospodarczej serdecznie Państwa zaprasza do udziału w obradach sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby wskazując na niezwykłą istotność Państwa udziału w obradach, wpływ Państwa na prowadzenie spraw Izby oraz możliwość uzyskania szczegółowych informacji o realizacji celów statutowych przez Izbę.

Jednocześnie przypominamy Państwu, iż udział w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym jest prawem, ale i obowiązkiem każdego członka Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza (§ 6 ust. 2 Statutu Izby oraz § 7 ust. 3 Statutu Izby).

Do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia uprawnione są osoby upoważnione do reprezentacji poszczególnych członków Izby będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej wpisane w tym charakterze w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z zasadami reprezentacji członków Izby, a w przypadku członków Izby będących osobami fizycznymi osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisane w tym charakterze w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz pełnomocnicy każdego członka Izby pod warunkiem przyniesienia ze sobą na Walne Zgromadzenie pełnomocnictwa podpisanego przez członka Izby zgodnie z zasadami jego reprezentacji.

Na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia z dnia 17.07.2020 r. w każdym tygodniu od środy do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 w lokalu Izby pod adresem: 90-113 Łódź ul. Traugutta 25 w pokoju 512 będą wyłożone do wglądu dla członków Izby następujące dokumenty:

 • sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w okresie czasu od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 • sprawozdanie finansowe Izby za rok 2019

 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Izby z działalności Komisji w roku 2019.

 • Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż uczestnicy Walnego Zgromadzenia będą zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym [tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)][§ 24 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ograniczeń z 7.08.2020 r.], zaś w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia nie więcej niż jedna osoba winna znajdować się na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem obsługi obrad (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ograniczeń z 7.08.2020 r.).

  Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w obradach zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Izby zwołanego na dzień 17 września 2020 r.

  Z poważaniem

  Zarząd Izby Gospodarczej

  Prezes Zarządu

  Paweł Wołoch